Monitor.ba

Dova za put

Dova glasi:

“Allāhu ekber. Allāhu ekber. Allāhu ekber. Subĥānel-lezī seħħare lenā hāzā ve mā kunnā lehū muкrinīn ve innā ilā rabbinā lemunкalibūn. Allāhumme innā nes-eluke fī seferinā hāzel-birre vet-taкvā ve minel-‘ameli mā terdā. Allāhumme hevvin ‘alejnā seferenā hāzā vatvi ‘annā b‘udeh. Allāhumme entes-sāhibu fis-seferi vel-ĥalīfetu fil-ehl. Allāhumme innī e‘ūzu bike min v‘asāi-seferi ve keābetil-munкalebi ve sūil-menzari fil-māli vel-ehl.”

„Allah je Najveći! Allah je Najveći! Allah je Najveći! Slavljen je onaj Koji nam je ovo potčinio, da nam On nije podario mi ovo ne bismo imali i mi ćemo se, doista, Gospodaru svome vratiti. Allahu naš, molimo Te za dobro na ovom našem putovanju, za bogobojaznost i za postupak kojim ćeš Ti biti zadovoljan! Allahu naš, olakšaj nam ovo putovanje i smanji nam njegovu daljinu. Allahu naš, Ti si Saputnik na putu i zaštitnik čeljadi koja su ostala kod kuće! Allahu moj, utječem Ti se od teškoća na putu, tužnoga povratka i ružnog prizora u imetku i porodici.“

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.