Monitor.ba

JUTARNJE DOVE

Allāhumme innī asbaĥtu minke bi n‘imetin ve ‘āfijetin ve sitrin fe etimme n‘imeteke ‘alejje ve ‘āfijeteke ve sitreke fid-dun-jā vel āħireh.

„Allahu moj, Tvojom odredbom osvanuo sam u blagostanju, oprostu i zaštiti, pa upotpuni mi Svoje blagodare, oprost i zaštitu na ovome i na budućem svijetu.“

El-hamdu lillāhil-lezī redde ‘alejje rūhī ve ‘āfānī fī džesedī ve ezzene lī bi zikrih. Lā ilāhe illā ente subĥāneke allāhumme estagfiru leke zenbī ve es-eluke raĥmetek. Allāhumme zidnī ‘ilmā. Ve lā tuzig кalbī b‘ade iz hedejtenī ve heb lī min ledunke raĥmeten inneke entel-vehhāb.

„Hvala Allahu Koji mi je povratio moju dušu, Koji mi je tijelu dao zdravlje, i dopustio mi da Mu zikr činim. Nema boga osim Tebe, Slava Tebi Allahu moj, od Tebe oprost tražim za moje grijehe i molim te za milost Tvoju. Allahu moj, povećaj mi znanje i ne dozvoli, nakon što si me uputio, da mi srce moje zaluta, i daruj mi milost od Sebe. Zaista si Ti onaj Koji puno daruje!“

Asbaĥnā ve asbeĥal-mulku lillāhi vel-ĥamdu lillāhi lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke lehū ve lehul-ĥamdu ve huve ‘alā kulli šej-in кadīr. Rabbi es-eluke ħajre mā fī hāzihil-lejleti ve ħajre ma b‘adehā ve e‘ūzu bike min šerri mā fī hāzihil-lejleti ve šerri ma b‘adehā. Rabbi e‘ūzu bike minel-keseli ve sū-il-kiberi. Rabbi e‘ūzu bike min ‘azābin fin-nāri ve ‘azābin fil-кabri.

„Osvanuli smo, a osvanulo je i Allahovo carstvo. Hvala pripada Allahu! Nema boga osim Allaha Jedinoga. On nema sudruga, Njemu pripada hvala i On sve može. Gospodaru, molim te za dobro u ovoj noći i dobro poslije nje. Utječem Ti se od zla u ovoj noći i zla poslije nje. Gospodaru, zaštiti me od ljenosti i ružne starosti. Gospodaru, zaštiti me od patnje u vatri i patnje u kaburu.”

Asbaĥnā ve asbeĥal-mulku lillāhi rabbil-‘ālemīn. Allāhumme innī es-eluke ħajre hāzel-jevmi fetĥahū ve nasrehū ve nūrehū ve bereketehū ve hudāhu ve e‘ūzu bike min šerri mā fīhi ve šerri mā b‘adehū.

“Osvanuli smo a osvanulo je i carstvo Allaha, Gospodara svjetova. Allahu moj, doista Te molim za dobro ovoga dana: njegovu nafaku, potporu, svjetlost, berićet, ispravnost , a kod Tebe tražim zaštitu od zla kojeg ima u njemu, i od zla koje dolazi poslije njega.”

Asbaĥnā ‘alā fitretil-islāmi ve ‘alā kelimetil-iħlāsi ve ‘alā dīni nebijjinā muĥammedin sallallāhu te‘ālā ‘alejhi ve selleme ve ‘alā milleti ebīnā ibrāhīme hanīfen muslimen ve mā kāne minel-mušrikīn.

“Osvanuli smo u Islamu i na iskrenoj riječi, u vjeri našeg poslanika, Muhammeda, sallellahu te‘ālā ‘alejhi ve sellem, vjeri našega pretka Ibrahima, čistoga i potpuno pokornoga, koji nije bio idolopoklonik.”

Allāhumme innī es-elukel ‘afve vel ‘āfijete fid-dun-jā vel āħireh. Allāhumme innī es-elukel-‘afve vel ‘āfijete fī dīnī ve dun-jāje ve ehlī ve mālī. Allāhumme-stur ‘avrātī ve āmin rev‘ātī. Allāhummahfaznī min bejni jedejje ve min ħalfī ve ‘an jemīnī ve ‘an šimālī ve min fevкī ve e‘ūzu bi ‘azametike en ugtāle min taĥtī.

“Allahu moj, molim Te za oprost i ispravnost na ovome i budućem svijetu. Allahu moj, molim Te za oprost i ispravnost u mojoj vjeri, mojim ovosvjetskim poslovima i mojoj porodici. Allahu moj, pokrij moje sramote i daj mi zaštitu i sigurnost od onoga čega se plašim. Allahu moj, sačuvaj me ispred mene, s moju desnu i lijevu stranu, odozgo i utječem se Tvojoj veličini, da ne budem pokupljen odozdo.”

Allāhumme ‘ālimel-gajbi veš-šehādeti fātires-semāvāti vel-erdi rabbe kulli šej-in ve melīkehū ešhedu en lā ilāhe illā ente e‘ūzu bike min šerri nefsī ve min šerriš-šejtāni ve širkihī.

„Allahu moj, Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Poznavaoče nevidljivog i vidljivog, Gospodaru i Vladaru svega: svjedočim da nema boga osim Tebe. Utječem Ti se od zla svoga nefsa, i od zla šejtanskoga i njegovog širka.“

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.